Frakt kr 160,- | Vi har gratis frakt over 1000,- | Tlf 90 88 39 55 | Musikkutstyr er billigere på nett - Musikkeksperten

Angrerett og reklamasjon

Angrerett

Hos Musikkeksperten har du 14 dagers angrerett!

Den 1.mai 2001 ble Angrefristloven erstattet med Angrerettloven. Den nye loven gjelder kjøp av varer og tjenester utenfor fast utsalgssted, noe som inkluderer internetthandel. Intersalg ønsker å ta dette på alvor, og informerer deg om dine rettigheter ved handel hos oss, slik vi er pålagt å gjøre.

Utdrag fra Forbrukerrådet:

Angrerettloven erstatter Angrefristloven fra og med 1. mai 2001. Den nye loven gjelder kjøp av varer og tjenester utenfor fast utsalgsted der de totale kostnader er over 300 kroner. Ved fjernsalg som internett, telefonsalg, TV-shop og postordre, gjelder angreretten uansett beløp. En viktig endring er at forbruker har lengre angrefrist. Det er også lovfestet at selger har opplysningsplikt og at angreskjema skal følge med varen.

Hvis kjøpet er skjedd ved telefonsalg, skal selger dekke returomkostningene. Den nye loven gjelder også for enkeltbestillinger i klubbmedlemskap, samt ved salg av forsikringstjenester via telefonsalg.

Den nye angrerettloven gir kjøper en ubetinget rett til å angre innen 14 dager på kjøp foretatt ved fjernsalg og salg utenfor selgers faste utsalgssted. Loven gir også selger en opplysningsplikt overfor kjøper angående det produkt han selger og den angrerett kjøperen har etter angrerettloven.

Dersom kjøper angrer må han gi selger melding om at han vil benytte angreretten innen angrefristens utløp, og sende varen tilbake til selger på hensiktsmessig måte. Dersom kjøpet er skjedd ved telefonsalg eller utenfor fast utsalgssted skal selger dekke returomkostninger. Kjøperen kan da holde varen tilbake inntil han har mottatt tilbakebetaling av kjøpesummen samt beløp til returkostnader. Ved annet fjernsalg enn telefonsalg (eks. Internett, TV-shop, tradisjonell postordre) skal kjøper dekke returkostnader. Dersom varen er levert hjemme hos kjøper er det nok at kjøper gir melding og stiller varen til disposisjon.

Det er en forutsetning for å benytte angreretten at varen kan returneres i samme stand som den ble levert. Loven gjelder ikke for salg fra automat, salg av fast eiendom og tidsparter i fritidsboliger. Unntak er også gjort for enkelte typer auksjonssalg og avtaler om investeringstjenester. Loven er ufravikelig i forbrukerkjøp. Det vil si der selger opptrer i næringsvirksomhet og kjøper er forbruker.

Lengre angrefrist
Angrefristen er forlenget fra 10 til 14 dager, og i enkelte tilfeller til 1 år. Angrefristen er etter den nye loven 14 dager fra den dag kjøper har mottatt varen, angreskjema og de opplysninger selger skal gi i henhold til loven. Dersom selger ikke har gitt alle opplysningene eller angreskjema er fristen 3 måneder. Dersom selger ikke har gitt opplysninger om angreretten er fristen 1 år.

Opplysningsplikt
Før kjøp plikter selger å gi opplysninger om varens eller tjenestens viktigste egenskaper, totale kostnader, angrerett, vesentlige avtalevilkår, selgers navn og adresse. Ved kjøp plikter selger å gi de samme opplysninger, med tillegg av opplysninger om fremgangsmåte og vilkår for angreretten, om garanti- og servicevilkår, om vilkår for eventuell oppsigelse, samt å gi en bekreftelse på bestillingen. Dersom markedsføring er rettet mot norske forbrukere skal all denne informasjon være gitt på norsk.

Forskjellige regler
Reglene for hvem som skal betale for retur er forskjellig ettersom hvordan kjøpet er utført. Ved kjøp av tjenester skal det skje en tilbakeføring for det som er ytt så langt det er mulig. Ved kjøp av varer som ikke skjer ved telefonsalg og som skal utvikles spesielt for forbrukeren, kan det avtales at produksjonen skal begynne før utløpet av angrefristen. Ved bruk av angreretten skal kjøper da betale for den del av arbeidet som er gjort samt de materialer som er medgått.

Standard angreskjema
Det skal følge et standard angreskjema med varen. Dette skal være ferdig utfylt av selger, og kan benyttes av kjøper for å gi melding til selger om at han ønsker å benytte angreretten. Kjøper er imidlertid ikke forpliktet til å benytte angreskjema. Melding til selger skal gis på hensiktsmessig måte. Standard angreskjema kan lastes ned direkte fra internettsidene til Barne-og familiedepartementet. Her fins også forskrifter for hvordan skjemaet skal fylles ut.

Kredittavtaler faller bort
Avtaler om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen faller bort samtidig med at kjøper benytter angreretten. Dette gjelder selv om kreditten er ytt av noen andre enn selger når dette har skjedd på bakgrunn av avtale mellom kredittyteren og selger. Dersom en del av kredittkostnadene er betalt, skal disse tilbakeføres.

Utvidet virkefelt
Den nye angrerettloven gjelder i motsetning til den gamle angrefristloven også for enkeltbestillinger som er et ledd i klubbmedlemskap og ved forsikringstjenester som er kjøpt via telefonsalg eller ved salg utenfor selgers faste utsalgssted.

Angrerettloven i full tekst finner du hos Lovdata.

 

Reklamasjon og retur

Reklamasjon - utdrag fra kjøpsloven
Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002
Gjelder fra 1. juli 2002
Loven gjelder alle varekjøp, ikke tjenester, som du som forbruker gjør etter 1. juli 2002, så lenge selger er yrkesselger (butikk, nettbutikk, postordre, telefonsalg, TV-shop, messe etc) kfr § 1 Alle reklamasjoner skal skje skriftlig til den adresse som er oppgitt under vår kontaktinformasjon, via e-post, brev eller telefaks.

Reklamasjonsfristen er normalt to år etter at du har overtatt varen og for produkter som er ment å vare lenger er den maksimum fem år. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget en mangel ved det leverte produkt kfr. § 27 Har den leverte varen en mangel kfr §15-18, og dette ikke skyldes deg som forbruker eller forhold på din side, kan du som forbruker kreve: Holde kjøpesummen tilbake §28, eller omlevering eller retting av feilen § 29 og 30, eller prisavslag §31 eller heve kjøpet § 32 eller få erstatning §33. Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Det er du som velger om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Dersom vi bruker mer enn en uke på å rette mangelen, har du krav på en tilsvarende erstatningsgjenstand til reparasjonen er gjennomført. Dersom vi ikke klarer å rette same feil på to forsøk, kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet. Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke vi kan bevise noe annet.

For feil som oppdages etter de første seks månedene er det du som kjøper som i hovedregel har bevisbyrden. Vi som selger har plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner vi ikke årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel. Enhver feil ved en vare er ikke alltid en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner vi at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Vi kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg som kunde.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiften til tilbaketransport.